กรมโยธาธิการ
WILLY LOCKER 10 HPL TYPE 3

ล็อคเกอร์วิลลี่ รุ่น 10 HPL TYPE 3
Standard colour : Willy-ho03